SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU

„INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA UCZNIÓW KLAS I-III

W SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR MISJONAREK W BIAŁYMSTOKU”

 

 

W roku szkolny 2013/2014 w Szkole Podstawowej Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. B. Lament w Białymstoku był realizowany projekt : „Indywidualizacja Procesu Nauczania Uczniów Klas I-III W Szkole Podstawowej Sióstr Misjonarek W Białymstoku”.

 

W projekcie wzięło udział 76 dzieci w wielu 6-10 lat. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, w ośmioosobowych grupach. W ciągu roku szkolnego uczniowie brali udział w różnego rodzaju zajęciach:

 

  1. Zajęcia techniczno – matematyczne „LEGO – przyszły inżynier – p. Marek Dudzicz

 

Celem zajęć było rozwijanie wyobraźni uczniów poprzez umożliwienie im budowania robotów z klocków lego. W trakcie zajęć uczniowie zapoznawali się z zasadami programowania, podstawami elektryki i mechaniki budowanych robotów oraz rozwijali swoją pomysłowość, kreatywność i wyobraźnię przestrzenną.

 

  1. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – p. Izabela Niewińska – Tekień

 

Celem zajęć logopedycznych z elementami terapii indywidualnej było podejmowanie działań profilaktycznych , zapobiegających powstawaniu i utrwalaniu zaburzeń komunikacji językowej, ocenianie postępów dziecka w terapii mowy oraz opracowanie diagnozy logopedycznej. Rozwój mowy u dzieci był stymulowany w taki sposób, aby potrafiło ono porozumiewać się z otoczeniem, rozwijane były kompetencje komunikacyjne i sprawność artykulacyjna oraz kultura słowa potocznego i artystycznego.

Cele realizowane były poprzez ćwiczenia języka, żuchwy, podniebienia miękkiego, policzków i warg. Ponadto prowadzone były zabawy i ćwiczenia oddechowe takie jak wciąganie i wydmuchiwanie powietrza, wdech przez nos–wydech ustami itp., ćwiczenia słuchowe i słuchu fonematycznego jak odróżnianie i naśladowanie dźwięków, ćwiczenia rozwijające i ubogacające słownik dziecka, ćwiczenia wyrazistej artykulacji samogłosek oraz zabawy ruchowe z elementami logarytmiki, ćwiczenia relaksacyjne i manualne.

 

  1. Zajęcia rozwijające dla dzieci szczególnie uzdolnionych z przyrody „Przyroda – Przygoda” – p. Edyta Trzeciak.

 

Celem zajęć było rozwijanie zdolności uczniów w zakresie przyrody. Uczniowie mieli stworzoną możliwość do eksperymentowania w świecie przyrody, by móc lepiej i dogłębniej zrozumieć procesy w niej zachodzące. Głównym celem było skuteczne i efektywne kształtowanie u dzieci postaw zgodnych z etyką ekologiczną. Ponadto dzieci pogłębiały wiedzę, pobudzana była ich aktywność i twórcze myślenie.

 

  1. Zajęcia rewalidacyjne – p. Anna Kulikowska

 

Zajęcia skierowane były do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ich celem było przystosowanie dzieci do życia w społeczeństwie, poprzez wspieranie mocnych stron dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze. Głównymi kierunkami było optymalne usprawnianie i rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone, korygowanie funkcji zaburzonych, defektów i zniekształceń, kompensowanie, czyli wyrównywanie poprzez zastępowanie oraz stymulowanie rozwoju.  Odbywało się to poprzez wyrobienie gotowości do nauki, przyzwyczajenie dziecka do wysiłku i pokonywania trudności i kształtowanie umiejętności szkolnych takich jak czytanie, pisanie, liczenie i doskonalenie technik szkolnych.

Uczestnicy zajęć rozpoznawali przedmioty na obrazkach w czasie zabaw w loteryjki obrazkowe, domina obrazkowe, dobierali pary obrazków, wyszukiwali różnice i podobieństwa, nazywali czynności, porządkowali historyjki obrazkowe, obrysowywali proste figury itp.

 

  1. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – p. Martyna Snopko

 

Głównym celem było stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi oraz rozwoju na miarę ich możliwości.

Uczestnicy mieli możliwość opanować podstawowe umiejętności czytania i pisania, wyrównać braki w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych, przezwyciężać skutki niepowodzeń szkolnych oraz przywrócić prawidłowe postawy wobec dalszej nauki.

 

  1. Zajęcia z gimnastyki korekcyjno kompensacyjnej dla dzieci z zaburzeniami prawidłowej postawy ciała „Prosto przez życie” – p. Dawid Kiszycki

 

Głównym celem zajęć była korekcja istniejących u dzieci wad postawy, kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała, uświadomienie dziecku i rodzicom istnienia wady i wynikających z tego faktu zagrożeń, pozytywne oddziaływanie na słabości dzieci poprzez hasła” ćwiczę, więc wygram”,  „nie umiem, ale się nauczę”, „nie znam, ale poznam”, skorygowanie zaburzeń w rozwoju motoryczności, podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka, poprzez  ćwiczenia kształtujące, oddechowe, wytrzymałościowe, zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady.

W czasie zajęć uczniowie uczestniczyli w grach i zabawach ruchowych, zabawach orientacyjno–porządkowych, zabawach z elementami czworakowania, zabawach i grach ruchowych dostosowanych dla korekcji poszczególnych wad postawy, Ponadto uczestnicy wykonywali ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia specjalne, korygujące określoną wadę oraz ćwiczenia kształtujące odruchy prawidłowej postawy.

 

  1. Zajęcia biblioterapeutyczne dla dzieci z objawami nieśmiałości w młodszym wieku szkolnym „Cała naprzód” – p. Justyna Nosowska

 

Głównym celem zajęć było zorganizowanie doświadczeń umożliwiających korektę obrazu własnej osoby przez dzieci z klas II i III szkoły podstawowej, co miało poprawić ich funkcjonowanie w sferze emocjonalno–społecznej. Dzieci poprzez udział w zajęciach miały odreagować emocje i napięcia, wzmocnić swoją samoocenę, rozwinąć świadomość mocnych stron oraz nabyć umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych. W czasie zajęć prowadzący stwarzał możliwość bezpiecznego uzewnętrzniania swoich uczuć, myśli i emocji, okazję doświadczania sukcesu oraz sytuacje budujące pozytywny obraz samego siebie u dzieci.

 

  1. Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne „Matematyka dla smyka” –         – p. Agata Nizio

 

Celem było rozwijanie aktywności matematycznej i zdolności poznawczych uczniów, stworzenie uzdolnionym matematycznie uczniom warunków indywidualnego rozwoju, pobudzanie do samodzielnego, logicznego o twórczego myślenia, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, zachęcenie do udziału w konkursach i motywowanie do dalszego poznawania matematyki.

W czasie zajęć uczniowie brali udział w grach i zabawach dydaktycznych, zabawach badawczych, konstrukcyjnych, grali w gry planszowe i rozwiązywali zagadki logiczne i łamigłówki.

 

  1. Warsztaty plastyczne „Młody Artysta”  – p. Justyna Wysocka

 

Celem zajęć było wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju cznia poprzez rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych.

W czasie zajęć uczniowie poznawali różnorodne techniki plastyczne i wykonywali w nich prace. Prace uczniów inspirowane były utworami literackimi i muzycznymi, indywidualnymi przeżyciami uczniów, a także wydarzeniami z życia społecznego jak święta kościelne czy uroczystości państwowe oraz zjawiskami przyrodniczymi. Uczniowie byli zachęcani także do udziału w konkursach plastycznych i odnosili w nich sukcesy.

 

  1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów „Młody dziennikarz”–  p. Izabela Niewińska – Tekień

 

Celem zajęć było rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów, kształtowanie umiejętności świadomego korzystania z różnych  źródeł informacji oraz doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. W czasie zajęć uczestnicy poznawali warsztat pracy dziennikarza, nabywali i rozwijali umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji, wzbogacali swoje słownictwo oraz kształtowali umiejętności redagowania wypowiedzi pisemnych. Poprzez ćwiczenia redakcyjne uczniowie doskonalili sprawność językową i ortograficzną, rozwijali poczucie odpowiedzialności za własne wypowiedzi oraz nabywali umiejętności organizowania sobie pracy i współdziałania w grupie.